Page 8 - Es Busqueret 24
P. 8

mes de conservació del corb marí eren la  pus d’incidència.
                      captura d’exemplars i la recol·lecció d’ous  Les alteracions de diversa índole
                      i de polls per al consum humà, especial-
                      ment dels pescadors, que els utilitzaven  dels hàbits de nidificació i d’alimentació,
                      com a font d’alimentació secundària. En  com són les extraccions d’arena a trams
                      l’actualitat, aquesta pràctica ha desapa- costaners i la construcció de ports i in-
                      regut.               fraestructures urbanístiques costaneres
                                        han suposat la reducció de la distribució
                        Actualment persisteixen una sèrie  d’aquesta au marina al litoral balear.
                      d’amenaces que incideixen sobre els corb
                                          El corb marí està inclòs al Catàleg
                      marins a les aigües balears, tot i que no  Nacional d’Espècies Amenaçades (CNEA)
                      es té ben avaluat el grau de repercussió  com a vulnerable, i es considera com a
                      que exerceix cada una d’aquestes amena-
                      ces sobre les seves poblacions. La mort  vulnerable al Llibre Vermell de Vertebrats
                      d’exemplars en els ormejos de pesca,  de les Illes Balears. El Govern de les Illes
                      especialment a les arts de xarxa com el  Balears aprovà el 2007 un Pla de Maneig
                                        de l’espècie, que preveu el seguiment i
                      tremall, i les arts fixes tipus morunes,  cens periòdic de les poblacions i una sèrie
                      és, probablement, una de les principals
                      causes de mortalitat. Aquests accidents  d’actuacions i estudis per garantir la per-
                      repercuteixen especialment sobre els jo- manència d’aquesta au marina al litoral de
                      ves que, en intentar capturar els peixos  l’arxipèlag balear. •
                      atrapats a les xarxes, moren ofegats en
                      emmallar-se en elles. També juguen un
                      paper devastador les xarxes abandona- Bibliografia consultada
                      des, que continuen capturant peixos du- Álvarez, D. & Velando, A. 2007. El cormorán
                      rant un període posterior a la seva pèrdua  moñudo en España. Población en 2006-2007
                      i provoquen, a la vegada, la captura acci- y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
     JOAN SANS, Amics de lA PescA A Pulmó lliure
                      dental d’exemplars de corb marí. Malgrat  Muntaner, J. 2004. Cormorán moñudo, Pha-
                      tot això, sembla que aquestes incidències  lacrocorax aristotelis desmarestii. En, A. Ma-
    volupant la població de les Balears, com  no representen una amenaça seriosa so- droño, C. González y J.C. Atienza (eds.). Libro
    a focus de dispersió de parelles cap a  bre la dinàmica poblacional d’aquesta au  Rojo de las Aves de España. Dirección General
    aqueixes colònies. Per tant, les colònies  marina.        para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid
    de l’arxipèlag passarien a jugar un paper                Muntaner, J. & Mayol, J. 2007. Pla Balear de
    fonamental en l’establiment de noves co- La possible disminució d’algunes  Maneig de la gavina roja Larus audounii i del
    lònies i la recuperació de l’espècie fora de  preses que se suposen part important en  corbmarí, Phalacrocorax aristotelis. Sèries:
    les costes de les Balears, tot i que no s’ha  la dieta de determinades colònies de corb  Plans d’Espècies catalogades. Quaderns
    demostrat que aquest fet estigui succeint,  marí a Balears pot arribar a causar estralls  de Natura. Govern de les Illes Balears.
    com tampoc la magnitud d’aquests reclu- en la productivitat de la colònia. La fal-
    taments.              ta d’informació actual sobre l’alimentació
                      d’aquest aucell marí repercuteix notable-
       Fins fa poques dècades, els proble- ment a l’hora de poder avaluar aquest ti-
                                                         OLIVER MARTíNEZ

     8 - EB24
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13