Page 5 - Es Busqueret 25
P. 5

Actualitat
           L’Anuari Ornitològic
           de les Balears arriba
              al 25è aniversari

                          Per Lluís Parpal, Manolo Suárez i Rafel Mas       L’Anuari Ornitològic de les Balears  el món, tot i que no totes versen sobre  a mostra un petit anuari local anglès de
    (AOB), la revista especialitzada en ornito- ornitologia. Algunes provenen de llocs tan  l’època. En aquells moments, la infrastruc-
    logia que edita el GOB, compleix enguany  llunyans com Austràlia o el Japó. tura del GOB era molt escassa i la manca
    el 25è aniversari. Com passa el temps!                 de material se suplia amb l’esforç personal
                        L’AOB disposa d’editor, d’un comitè  que aportaven els ornitòlegs. Es va tardar
       El nostre és l’Anuari Ornitològic més  editorial, amb representants de les dife- tant de temps a confeccionar-lo que, en
    antic d’Espanya. Encara avui, les Illes Ba- rents illes, i d’un comitè assessor per a  un sol volum, s’ajuntaren les dades de dos
    lears és una de les poques comunitats  cada nou volum editat. Aquest comitè as- anys consecutius! Aquest primer anuari
    amb anuari ornitològic. Amb el temps,  sessor va començar a funcionar a partir  només va incloure dades de Mallorca.
    comunitats autònomes, Parcs Nacionals o,  de l’any 1993 a cau-
    fins i tot, algunes localitats com l’Estret de  sa de l’increment del
    Gibraltar han anat publicant anuaris orni- volum dels articles
    tològics però, tot i el nom, no tots s’editen  publicats. Abans, la
    anualment. L’AOB sí que es publica anu- revisió dels textos la
    alment, sense retard, juntament amb els  feia el comitè edito-
    anuaris de la Comunitat de Madrid i de  rial.
    Catalunya.
                        L’AOB va co-
       El nivell assolit per l’AOB va quedar  mençar de forma
    ben reflectit en el darrer Taller de la Bibli- modesta. El primer
    oteca Nacional per a l’obtenció de indica- número estava con-
    dors bibliomètrics i d’activitat científica, on  feccionat amb una
    es marquen una sèrie de paràmetres per  sèrie de fulls que no
    qualificar les revistes científiques d’àmbit  eren més que foto-
    nacional i en el qual es considerà l’AOB  còpies que incorpo-
    una de les 19 revistes científiques millor  raven observacions
    qualificades d’Espanya. Avui dia l’Anuari  de les diferents es-
    del GOB s’intercanvia amb aproximada- pècies i, per fer-ho,  Interior del primer anuari (1985-1986). Fixau-vos en el magnífic copy-
    ment 140 revistes de caire científic de tot  es va prendre com  paste pre-windows.

                                                    EB25 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10