Page 4 - Es Busqueret 25
P. 4

Editorial
    Prioritats de gestió        compromís pressupostari per garantir quadament ni tan sols les accions més
                      la viabilitat del programa al llarg del urgents, sorprèn que es decideixi tirar
                      període que es desenvolupi. Estam endavant amb aquesta iniciativa, que
       Aquests dies volen pel cel de Ma- davant aquest escenari en el cas de tot i perseguir una finalitat positiva
    llorca 4 jovenets d’àguila coabarrada  la reintroducció de l’àguila coabarrada potser ara mateix no és una urgèn-
    (Aquila fasciata), un magnífic rapi- a Mallorca?          cia.
    nyaire extingit com a nidificant, que  Més enllà d’aquestes reflexions,  Des d’Es Busqueret desitjam que
    va conviure a l’illa amb els darrers ve- igualment hem de considerar també la recuperació d’aquesta espècie i la
    llmarins (Monachus monachus).    l’oportunitat d’aquest projecte en el seva integració en el nostre context
       Aquests joves no han nascut  moment econòmic que estam patint. ecològic i social pugui ser una realitat
    aquí, sinó que formen part d’un pro- Quan la protecció d’espècies amena- en el futur, i emplaçam els responsa-
    jecte que du a terme la Conselleria  çades a les Illes es veu afectada per bles del nou Govern a atendre ade-
    d’Agricultura, Medi Ambient i Territori  un retall pressupostari sense prece- quadament les necessitats de conser-
    per reintroduir aquesta espècie a Ma- dents, amb el risc de no atendre ade- vació de la nostra biodiversitat. •
    llorca. Ja fa uns anys que la reintro-
    ducció i introducció d’espècies forma
    part important de l’estratègia de con-
    servació de la Conselleria, amb resul-
    tats brillants en alguns casos i dece-
    bedors en altres.
       Aquesta manera d’actuar, com
    totes, és motiu de controvèrsia ja que
    en lloc de dedicar esforços a retornar
    aquelles espècies que van desaparèi-
    xer hi ha qui pensa que la prioritat ha
    de ser dedicar els esforços al mante-
    niment i millora de les espècies que
    estan ara en perill. Aquest planteja-
    ment dicotòmic és una simplificació,
    ja que els elements a considerar en
    la discussió són molts, però no deixa
    de ser cert que s’han de marcar unes
    prioritats en la conservació de la bio-
    diversitat.
       La reintroducció d’una espècie
    no és cosa fàcil, i és molt més que
    amollar exemplars perquè visquin a la
    natura en estat salvatge. Com indica
    la Unió Internacional per a la Conser-
    vació de la Naturalesa, la meta de la
    reintroducció hauria de ser establir
    una població viable, que no hauria de
    requerir més que un mínim maneig a
    llarg termini. Per aconseguir aquest
    èxit, prèviament convé haver analitzat
    tot allò relatiu a la biologia i requeri-
    ments de l’espècie, com encaixarà en
    el nou sistema natural i quin serà el
    model poblacional que ens possibili-
    tarà el camí. Però segurament encara
    més importants són els condicionants
    socio-econòmics, com la minimització
    suficient dels riscos potencials (per
    aquesta espècie bàsicament l’electro-
    cució i el furtivisme), la implicació de
    la població local (especialment dels
    col·lectius que hi poden tenir més em-                                   JOhN GOULD
    perons, com els caçadors) i el suficient

     4 - EB25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9