Page 7 - Es Busqueret 26
P. 7

Grues
                                                     Grus grus

    temps dels bramuls ja ha passat, te-                    fa interminable. Les voltes no acaben
    nim la sort de poder escoltar alguns                    mai i el ferm de la carretera ens fa té-
    brams. El paisatge és el típic de Ca-                   mer per les suspensions del cotxe. Ja
    bañeros, anomenat aquí “raña”. Veim                    ens va dir Pere Vicens que no agafàs-
    els primers voltors negres (Aegypius                    sim aquesta ruta! Roureres, pinars,
    monachus), i també lleonats (Gyps                   suredes. Les rectes són ara les que
    fulvus), que volen cap a la mateixa                 es fan eternes… ¡Ancha es Castilla!. A
    direcció, el que ens fa pensar que hi                   la fi, arribam a Horcajo de los Montes
    ha una menjadora a prop. El guia ho                    i seguim fins a Porzuna, on compram
    confirma. Veim cucullades (Galerida                   un formatge a la cooperativa del po-
    cristata), vitracs (Saxicola torquata),                 ble. Deixant enrere Las Peralosas, ens
    infinitat de tudons (Columba palum-                    aturam per cercar estepàries. Res!
    bus), puputs (Upupa epops), titines                  Però a sobre uns munts de pedra, ben
    sordes, botxí meridional, tords (Tur-                 enmig del camp, detectam la petita
    dus spp.), busquerets (Sylvia spp.),                  silueta d’una miula (Athene noctua).
    falcó torter (Accipiter nisus),… i una                   Està capturant insectes fent curts vols
    calàndria (Melanocorypha calandra)                    des de la seva atalaia. Té un dibuix
    es deixa fotografiar a plaer. A l’alçada                  curiós al clotell, com una cara, i pa-
    de la menjadora veim un mínim de 50                    reix que sempre t’està mirant. La cà-
    voltors negres, la majoria joves, 230                   lida llum convida a la fotografia. Sor-
    lleonats i una guineu (Vulpes vulpes)                   tint de Malagón veim travessar una
    que campa lliurement entre els vol-                  guineu i la seguim amb molta cura.
    tors. Tres hores després, Juamma es                    Aturam el cotxe per no espantar-la i
    desviu per localitzar alguna de les              Guineu ella ens correspon aturant-se també.
    àguiles imperials (Aguila adalberti)            Vulpes vulpes Quin moment!
    que crien aquí. Com que no hi ha
    sort, finalitzada la visita, ens diu on  se èxit. Seguim carretera amunt amb la  4t dia. Sempre som els primers
    podem adquirir un bon formatge manxec.  intenció de conèixer la part alta de Ca- a l’hora de berenar i a les vuit ja trescam
    Als voltants de Casa Palillos miram de lo- bañeros i ens trobam amb unes vistes es- pel camp. Avui, seguim les indicacions
    calitzar els elanis blaus (Elanus caeruleus)  pectaculars. Iniciam la tornada per l’altre  d’Aníbal i ens movem per les pistes del
    que freqüenten la zona, però també sen- vessant del parc, però aviat el camí se’ns  sud de Ciudad Real a la recerca d’este-

                                                    EB25 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12