Page 4 - Es Busqueret 26
P. 4

Editorial

       La crisi és grossa amics, i també tuals o esporàdics aporten textos crisi és bona per fer retallades a tort
    ha arribat a la cultura. A mitjan mes i fotografies sense rebre cap tipus i dret en diferents àmbits: cultura,
    d’agost arribava la nefasta noticia de remuneració amb l’única finalitat educació, drets socials, drets labo-
    que 37 publicacions fetes en català de contribuir a la divulgació i a un rals… També al territori, mitjançant
    deixaven de rebre subvenció per a millor coneixement del nostre patri- polítiques permeables de la màxima
    la seva publicació, entre elles la re- moni natural. La revista arriba ara al “no podem fer res si no hi ha do-
    vista Es Busqueret. El president del seu 26è exemplar, i en la seva sego- blers” o de permissivitat cap a pro-
    Govern Balear, José Ramón Bauzá, na etapa, ha estat fins ara editada jectes destructors i consumidors de
    cancel·lava aquestes subvencions amb el finançament que aportaven territori, donant facilitats a la seva
    aferrant-se a la necessitat de reduir 2 subvencions —una del Govern Ba- tramitació o eliminant traves per
    despeses, de fer una política d’aus- lear i l’altra del Consell de Mallorca— permetre la “seguretat jurídica” dels
    teritat. Alguns sectors de la política i atorgades pel fet de ser una publi- promotors.
    de la societat ja han valorat aquesta cació escrita íntegrament en català i  Foscos núvols travessen en
    decisió com un atac del Partit Po- perquè realitza una tasca divulgati- aquest moments el cel de Balears,
    pular (PP) a la llengua i a la cultura va en aquesta llengua. Això pretén  esperem que el Govern es repensi
    pròpia de les Illes Balears.    la revista Es Busqueret, en la mesu- algunes de les iniciatives lesives que
                      ra de les seves possibilitats: acostar
       La revista que teniu al davant                   ha dut a terme fins ara o que pensa
    –ja no podem dir a les mans- ar- els aucells i el seu món al públic en  dur a terme, o les pluges torrencials
    renca en un nou format digital, da- general, i fer-ho en català.    arrasaran paisatge i cultura, potser
    vant de la impossibilitat de poder  El deure de les administraci- d’una forma que arribi a ser irrever-
    editar-se en paper, per causa d’una ons és vetllar pel compliment de la sible.
    manca de finançament. Tant l’equip Llei de Normalització lingüística i de
    editorial, com cada un dels seus col- l’Estatut d’Autonomia i, per tant, de
    laboradors, hi treballen de franc, vetllar perquè la llengua pròpia de
    dedicant hores del temps lliure de les Illes Balears sigui afavorida, po-
    cadascú de manera desinteressada tenciada i respectada. Però corrent
    i altruista. Els col·laboradors habi- els temps que corren, l’excusa de la
     4 - EB25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9