Page 5 - Es Busqueret 26
P. 5

Es Busqueret se’n va de viatge    Sis dies per La Manxa    Text i fotos: Cati Artigues i Toni Muñoz

               El novembre de 2010 realitzàrem un curt viatge a la província de Ciudad Real
               amb la intenció d’observar aus estepàries, especialment piocs salvatges (Otis
               tarda), sisons (Tetrax tetrax) i gangues (Pterocles alchata), espècies absents a
               les illes, visitar les zones humides manxegues i fer un petit repàs del patrimoni
               natural i cultural de la zona. En feim aquí una breu crònica.       1r dia. Dues hores separen la T4 llus), però l’atenció es desvia d’immediat  a les nombroses carcasses de cranc ame-
    (Madrid) de Daimiel (Ciudad Real), desti- al cel en escoltar els reclams de les grues  ricà que hi ha al terra. Ja hi dedicarem
    nació elegida com a punt de partida de  (Grus grus). Un grup d’uns 400 exemplars  temps més tard. Ara, se’ns fa impossible.
    les rutes que ens duran a recórrer, en els  cerca posar-se a terra, en una devesa situ- No tenim la sensació de trobar-nos dins un
    propers dies, les terres de Don Quixot. Ens  ada darrere les llacunes. El trompeteig es  Parc Nacional. No hi ha vigilància i tot és
    instal·lam a l’acollidor Hotel Doña Manu- fa cada vegada més intens amb l’arribada  accessible. De fet, hi ha nombroses pistes
    ela. Com que encara queden unes hores  de nous grups, cada vegada més nombro- de terra obertes al voltant del parc, que
    de llum, no dubtam a agafar els binocles  sos. La llum de l’horabaixa és extraordinà- permeten l’accés en cotxe fins a la torre
    i dirigir-nos al Parc Nacional de Las Ta- riament càlida i l’espectacle, aclaparador.  d’observació. Una curta conversa ens du
    blas de Daimiel, a 10 minuts en cotxe. Al  Feim un darrer esforç per arribar aviat  a conèixer n’Eduard i, sense saber exac-
    centre de recepció ens aconsellen la ruta  a la torre d’observació i tenir-hi una mi- tament com, ens convida a parlar amb un
    blava, un dels tres itineraris habilitats per  llor perspectiva. Continuen arribant nous  tal Aníbal al qual acaba de telefonar amb
    visitar el parc i que finalitza a l’observato- grups, però aquesta vegada són centenars  el seu mòbil: “Oye, aquí tengo unos chicos
    ri de Prado Ancho, de tres pisos d’alçària.  els flamencs (Phoenicopterus roseus) que  de Mallorca que no han visto nunca avu-
    Les llacunes tenen poca aigua i s’hi intueix  van ocupant la làmina d’aigua. Feim poc  tardas. ¡Habla con ellos!”. Acabam amb un
    poca activitat. Just començar a caminar  cas a la resta de l’avifauna. Tampoc pres- correu electrònic apuntat al quadern i la
    descobrim un ibis negre (Plegadis falcine- tam atenció als excrements de llúdriga ni  promesa de contactar aviat amb ell.


                                                    EB25 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10