Page 6 - Es Busqueret 26
P. 6

Piocs
     Otis tarda

       2n dia. Sortim de Daimiel direcció Al- sons ni gangues. Arribats a Alcázar de San  localitzam amb èxit la llacuna i, gràcies a
    cázar de San Juan triant carreteres secun- Juan, seguim les indicacions de Complejo  la pista que l’envolta, observam 103 becs
    dàries. Repassam camps i conreus cercant  Lagunar format per dues llacunes situades  d’alena (Recurvirostra avosetta), grues,
    estepàries. Veim botxí meridional (Lanius  vora el polígon industrial. Una reixa tan- flamencs, ànnera blanca (Tadorna tador-
    meridionalis), cucullades (Galerida spp.),  ca la reserva però, 50 metres més amunt, na), arpelles i infinitat de limícoles, com
    garses (Pica pica), grups d’estornells ne- una pista hi permet l’accés i possibilita Calidris alpina, C. minuta, Tringa spp, …
    gres (Sturnus unicolor), … i arribant a  vorejar-les. Hi ha observatoris, però tan- Tot i que la pista és transitable, gràcies al
    Herencia, descobrim un gran rapinyaire al  cats. El telescopi es fa imprescindible per  fet que roman seca, hem pogut salvar els
    terra, un astor (Accipiter gentilis), devo- descobrir una gran quantitat de cigonyes  punts més conflictius i amb risc de quedar
    rant la seva presa. Ni rastre de piocs ni si- (Ciconia ciconia), flamencs, arpelles (Cir- sembrats en el fang. Ni rastre de piocs. De
                          cus aeruginosus), nombrosos  tornada, passam per La Venta del Quijote
                          cullerots (Anas clypeata), coll  i El Toboso fins trobar-nos de nou a la lla-
                          blaus (Anas plathyrhynchos), …  cuna Pedro Muñoz, on tot continua tancat.
                          i multitud d’avisadors (Himan- Trobam la forma d’accedir a la llacuna per
                          topus himantopus). La pista,  una pista que surt de darrere el cementiri.
                          marcada amb pivots de fusta de  El sol baix i de cara ens impedeix identifi-
                          color verd, forma part d’una gran  car amb seguretat les anàtides que veim,
                          xarxa senyalitzada de Rutes del  especialment les desitjades carablanques
                          Quixot, una forma extraordinària  (Oxyura leucephala), que ens han dit que
                          de recórrer el territori fora de les  es mostren aquí molt confiades. El vespre,
                          vies principals. Als camps, grans  contactam amb Aníbal, que després de
                          grups de titines sordes (Anthus  comprovar que érem persones de confi-
                          pratensis) desapareixen en un  ança, ens revela les zones on es poden
                          no res just davant dels nostres  observar estepàries.
                          ulls, mimetizant-se amb l’ombra
                          dels petits matolls. Seguim fins  3er dia. Ens aixecam a les 05:30 h.
                          a Campo de Criptana, on es fa  Hem contractat una empresa autoritzada
                          imprescindible una visita als  a realitzar visites a l’interior del P. N. de
                          impresionants molins de vent i,  Cabañeros, i ens esperen a Alcoba a les
                          seguidament, la localitat de Pe- 7:30h. Juanma, el guia, ens recull amb
                          dro Muñoz, on acudim al centre  un vell Land Rover i ens endinsam dins
                          d’interpretació de la llacuna del  el parc, el perímetre del qual es troba
                          mateix nom. Tot roman tancat,  completament tancat. Entre les primeres
                          però hi ha una nota a la porta:  llums del matí veim sortir grups de grues
                          “Estamos en la Laguna de Man- i observam els primers cérvols, femelles
                     Calàndria
                Melanocorypha calandra javacas, a ver las grullas”. Sense  amb les cries de l’any anterior. També es
                          pensar-ho, i amb l’ajuda del GPS,  veuen imponents mascles, i, tot i que el

     6 - EB25
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11