Page 14 - Es Busqueret 23
P. 14

Exemplars de mascarell, Morus bassanus, de segon, tercer, quart any i adult.           rAFEL MAS

                                   LLUíS PArPAL recuperar-se de la immersió, deixant anar
                                        cada poc un bufit d´aigua en diagonal, per
                                        finalment tornar-se a submergir mostrant la
                                        seva impressionant aleta caudal.
                                          I també altres espècies d´aus que no
                                        havíem observat durant les jornades anteri-
                                        ors: el virot pufí (Puffinus puffinus), el virot
                                        gris (Puffinus griseus), el fulmar (Fulmarus
                                        glacialis), la gavina de Sabine (Xema sabine),
                                        i el pingdai (Alca torda). Entre els valents mi-
                                        grants d´aquesta jornada: un corb marí gros
                                        (Phalacorcorax carbo), un cabot de vorera
                                        (riparia riparia), diversos exemplars de titina
                                        sorda (Anthus pratensis), una titina gola-roja
                                        (Anthus cervinus), un busqueret de batzer
                                        (Sylvia communis) i un ull de bou de passa
                                        (Phylloscopus trochilus).
     rorcual boreal, Balaenoptera borealis, bufant.
                                          Després d´aquesta darrera jornada,
                                        no ens quedava altra cosa a fer que des-
    lus ridibundus), la gavina de potes grogues  muntanyes submergides plenes de vida.  muntar els telescopis mentre s´apagaven
    (Larus michahellis), la gavina atlàntica (Larus  Comença el tercer dia, i la coberta  les darreres llums del dia i anar a descansar,
    argentatus), i el gavinot (Larus marinus). Ar- ja era plena de telescopis. En un recompte  no sense abans celebrar amb els companys
    ribant al port, es deixaren veure la llambritja  durant la jornada es varen arribar a comp- de travessia totes les emocions viscudes, en
    (Sterna hirundo) i el fumarell (Chlidonias ni- tabilitzar fins a 68 telescopis, cada un amb  una darrera reunió de comiat.
    ger). I durant la travessia, un altre migrant  una, dues o més persones al darrere a la re- A l´endemà dematí ens despertàrem
    valent: una alosa (Alauda arvensis).  cerca d´aus, aletes i bufits de cetacis. Cada  entrant al port de Santurtzi. Al bar del port,
       Una vegada en terra ferma, i sentint  vegada que es veia una au, peix o cetaci,  on ens vàrem trobar per primera vegada,
    encara el moviment de la mar davall els  hi havia crits, i una onada de gent armada  després de tres dies de dinars i sopars de
    nostres peus, teníem temps d´apropar-nos  amb prismàtics corria de banda a banda de  menjar de llauna, ens esperava un berenar
    a una taverna a tastar la cervesa anglesa i  la coberta.        de veres. Intercanviàrem telèfons i correus
    fer una xerrada amb els companys ornitòlegs  Aquest dia es varen observar, a més  electrònics, i es planejaren nous viatges or-
    d´altres indrets. Es feia tard, i havíem de tor- d´algunes de les espècies de cetacis ja vis- nitològics, per trobar aquella espècie encara
    nar al ferri, que tenia prevista la partida el  tes durant el primer dia, altres espècies no  no vista que habita la terra del company.
    mateix vespre. Entre els nous passatgers que  menys interessants: el rorqual d´aletes blan- Els representants de les Illes Balears
    feien el viatge cap a Santurtzi s´observaven  ques (Balaenoptera acutorostrata),  en aquesta travessia vàrem ser: Nieves Ne-
    molts d´equips òptics, trípodes i telescopis…  el cap d´olla gris o dofí de risso  gre, rafel Mas, Lluís Parpal i Gemma Car-
    L’endemà encara hauríem de matinar un poc  (Grampus griseus), el dofí mular  rasco.
    més, si volíem trobar un bon lloc a coberta.  (Tursiops truncatus), diversos
    Més ornitòlegs i amants dels cetacis de di- grupets de marsopes (Phoco-   Agraïments a: rafel Mas per les cor-
    versos països d´Europa es concentraven per  ena phocoena), i el magnífic  reccions i per les fotos, Lluís Parpal per les
    gaudir d´un dels darrers trajectes del Pride.  catxalot (Physeter macrocep- fotos i pel recompte de telescopis i Nieves
    I és que el tercer dia travessaríem la zona  halus), que, com fan aquests  Negre pel suport logístic. •
    que, d´anada, travessàrem durant el vespre,  cetacis, es va quedar una es-
    el pas entre la plataforma continental i les  tona surant a la superfície per
    aigües pelàgiques: els barrancs francesos,     14 - EB23
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19