Page 10 - Es Busqueret 23
P. 10

Naturalisme
    Menjadores i abeuradors


    Per Biel Bernat i Xisco Lladó

          Gaudeix dels aucells al teu jardí mentre els ajudes.

       Hi ha res millor que ajudar els nostres amics, els aucells, quan en tenen necessitat? Alimentar-los
    en la fredor de l’hivern, quan l’aliment escasseja, o proporcionar-los aigua durant l’estiu, són actes que
    poden millorar la seva supervivència en temps difícils. A més, ajudar-los ens permetrà gaudir d’ells i
    podrem observar-los amb molta facilitat.

    TEMPS DIFíCILS             Les necessitats d’ali- MATIES rEBASSA
       Encara que les nostres illes, de clima  ment de cada espècie ens
    mediterrani, no pateixen hiverns extrems,  marcaran les pautes a se-
    el fred fa que el nombre de insectes dismi- guir:
    nueixi molt i moltes espècies d’aus hagin  • Per a les granívores,
    d’alimentar-se dels fruits de plantes que,  podrem aportar gran di-
    com la mata (Pistacia lentiscus) o l’ullastre  versitat de llavors, com
    (Olea europea), treuen els fruits a l’hivern.  les del blat de les índies
    Això, unit al fet que milers i milers d’aus  (picat), pipes de gira-sol
    arriben de tota Europa per alimentar-se  (sense sal), cacauets
    d’aquests fruits, fa que els aucells petits  (sencers o pelats), blat
    hagin de fer un sobreesforç per trobar ali- i llavors d’altres gramí-
    ment suficient. Si, a això, hi afegim alguna  nies. Es poden trobar
    nevada esporàdica que tapi durant dies el  fàcilment al mercat
    terra i la seva vegetació, la situació pot es- mescles de gra especi-
    devenir molt complicada.       alment preparades per
                       als aucells.    Un rupit (Erithacus rubecula) s’alimenta de preparat especial per a
    UNA AJUDA IMPORTANT         • Les insectívores prefe- aucells insectívors a una menjadora.
                       riran aliments que con-
       Davant d’aquestes situacions de  tenguin gran quantitat     És molt important que la menjadora
    mancança, nosaltres els podem ajudar  de greixos i proteïnes. Podem adquirir ali- se col·loqui en un lloc on els aucells se sen-
    amb facilitat. Ens bastarà amb posar al seu  ments preparats amb aquesta finalitat en  tin segurs. Per això, mirarem de situar-la
    abast menjar i aigua que els permeti com- forma de pasta o de granulats i picats secs  fora dels llocs de pas o amb poca visibilitat,
    plementar la seva alimentació, de forma  que contenen restes càrniques, làctiques,  col·locant-la on tenguin una fugida fàcil
    que hi puguin acudir en cas de necessitat. peix o crustacis deshidratats (en aquest  en cas de sentir-se amenaçats. És conve-
       Aquestes aportacions poden arribar a  cas, convé que els aucells també tenguin  nient que a prop disposin d’algun posador
    ser importants en els anys en què les con- aigua disponible). Una altra opció és pre- com, per exemple, un arbre, ja que poques
    dicions siguin més dures. Les podrem fer  parar-ho a casa, fent pastissos, ja siguin  vegades acudiran a la menjadora directa-
    de moltes formes i segur que en trobarem  crus o cuits, amb greixos com el saïm,  ment. Abans s’aturaran per observar si és
    alguna que ens vagi bé i s’adapti a les nos- mesclats amb restes càrniques i llavors. segur fer-ho i aquest posador els donarà
    tres possibilitats d’espai i situació. • Les frugívores, si bé podran alimen- una bona visió de la zona.
                       tar-se normalment de llavors, també  També s’ha de tenir present que, en
    MENJADORES              agrairan que hi posem algunes peces de  cap moment, hem de posar en perill els
                                        animals; per això, si hi ha possibles depre-
                       fruita, com poden ser taronges, pomes,
       Un simple gest com el de tirar enterra  peres…
    les miques de pa que ens sobren, o posar-
    les dins un plat, és suficient perquè alguns  Observarem que la dieta d’algunes
    aucells trobin allò que necessiten. Però si  espècies canvia lleugerament en distintes  CONSTrUCCIÓ D’UNA MENJADOrA
    volem anar més enllà i ajudar-ne una va- èpoques de l’any, especialment, pel canvi
    rietat major o, senzillament, que la men- de necessitats alimentícies que suposa la
    jadora es converteixi en un element més  reproducció.            Si disposau d’un jardí on poder instal·lar
    del nostre jardí o balcó, haurem de seguir  La col·locació de la menjadora és im- una menjadora, potser us interessi comprar-
    algunes pautes. Proporcionar aliment addi- portant, com també el seu entorn. Hi ha  ne alguna d’ornamental per vestir l’entorn.
    cional als aucells és molt fàcil, però haurem  aucells que mengen enterra, d’altres que  Però si estau disposats a fer-vos-la vosaltres
    de tenir en compte alguns factors, ja que el  no hi baixen mai, alguns que hi vendran  mateixos, aquí us proposam un exemple
    tipus de menjar, la seva col·locació, l’entorn  sigui on sigui…     senzill, pràctic i barat…
    o la presència de depredadors ens condi- • La versió més bàsica serà qualsevol  Us recomanam:
    cionaran l’èxit de la menjadora i les espè- plataforma que ens permeti posar- • Utilitzar materials naturals i/o biodegrada-
    cies que s’hi acostaran. Per això, haurem  hi el menjar sense que s’escampi, com  bles, provinents d’explotacions sostenibles
    de saber quines són les espècies que hi ha  un plat, palangana o una menjadora  i respectuoses amb el medi ambient com,
    al nostre entorn i proporcionar-los l’aliment  ornamental feta expressament. La col- per exemple, fusta certificada.
    adient, usant una menjadora adequada i  locarem en una superfície plana on els  • Si s’utilitza fusta, protegir-la de la intem-
              col·locada en un  aucells hi tenguin fàcil accés: enterra,  pèrie amb olis o resines naturals, com l’oli
               lloc òptim.   damunt d’un mur, paret o barana, sobre  de lli, evitant usar vernissos o productes
                                          químics contaminants i que poden intoxi-
                       un tronc d’arbre o a quasi qualsevol lloc  car els aucells a través de l’aliment.
                       que puguem imaginar.        • És convenient que la plataforma superior
                      • Per a altres espècies que mengen a les  pugui evacuar l’aigua de pluja. Per això,
                       branques dels arbres podrem usar men- podeu deixar diversos forats o canals als
                       jadores penjades, ja siguin de tub o  llistons del seu perímetre. Si es vol una so- NOTA: Podeu veure una men-
                       reixa, dosificadores o simples. O senzi- lució més vistosa, també es podria cons- jadora d’aquest estil als jardins
                       llament farem un enfilall, si l’aliment ho  truir una menjadora amb sostre. de la Finca Pública de Galatzó, a
                        permet, com per exemple, de cacauets                Calvià.
    MATIES rEBASSA             sencers.
     10 - EB23
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15