Page 12 - Es Busqueret 23
P. 12

Es Busqueret se’n va de viatge


             Pride of Bilbao

                    Des de Santurtzi a Portsmouth


                                 a la recerca de vida                                             Per Gemma Carrasco


    LLUíS PArPAL       L´oceà és ple de vida. Però, sent com  la visió d´una manada de dofins acostant-se  el transbordador va realitzar els seus darrers
    som animals terrestres, per a la majoria de  al vaixell per jugar amb les ones et deixa,  trajectes i no està gaire clar si, en el futur,
    nosaltres la vida a l´oceà queda fora del nos- senzillament, mut.   aquest o algun altre vaixell reprendrà la lí-
    tre abast. Tots hem gaudit d´imatges esplèn- El Pride of Bilbao és el ferri que cobria  nia.
    dides de documentals i pel·lícules sobre els  la línia entre el port de Santurtzi i la ciutat de  Durant el recorregut pel Golf de Bisca-
    ecosistemes marins, però des de la butaca.  Portsmouth, al Sud d´Anglaterra. Amb una  ia, el Pride travessava zones on resulta rela-
    L´experiència és ben diferent quan et trobes  capacitat per a 2.500 passatgers, 33 metres  tivament senzill l´albirament de cetacis i aus
    en un vaixell enmig de la immensitat del mar,  d´alçada, i 177 metres d´eslora, aquest vai- pelàgiques. Això es deu a un fenomen oce-
    i no veus més que aigua salada envoltant-te.  xell travessava el mar Cantàbric, passava per  anogràfic (Upwelling), pel qual els corrents
    Llavors, un puntet en moviment a l´horitzó  la plataforma continental francesa i arribava  marins provoquen l´aflorament d´aigües
    esdevé una emoció, un bufit d´aigua en la  al Canal de la Mànega. El mes de setembre,  profundes més fredes i riques en nutrients.
    llunyania fa córrer a tothom per la coberta, i             Aquestes aigües més profundes acumulen
                                        nutrients com a resultat de la descomposició
     El ferri Pride of Bilbao       L’aflorament d’aigües riques en nutrients. de matèria orgànica que prové de les aigües
                                        superficials. Una vegada transportats a les
                                        zones superficials on la presència de llum
                                        permet la fotosíntesi, possibiliten el desenvo-
                                        lupament del fitoplàncton, el qual constitueix
                                        la base de la cadena tròfica marina i serveix
                                        d´aliment, de forma directa o indirecta, a la
                                        resta d´éssers vius del mar.
                                          Aquest fenomen d´aflorament es pro-
                                        dueix en una zona que coincideix amb el
                                        perfil de la plataforma continental francesa,
                                        que correspon als barrancs francesos, zona
                                        de pas entre les aigües pelàgiques i la plata-
                                        forma continental.
                                      wIkIMEDIA COMMONS travessia de Portsmouth a Santurtzi, durant
                                          El Pride travessava aquesta zona, en la
                                        les hores diürnes, de manera que ornitòlegs
                                        i amants dels cetacis podien gaudir de jorna-
     LLUíS PArPAL                             des d´albiraments espectaculars.

     12 - EB23
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17