Page 11 - Es Busqueret 23
P. 11

dadors a prop (especialment moixos) des- (Parus major)…        quades i que, en alguns casos, poden ser
    cartarem la instal·lació de la menjadora per  Observarem que les visites dels au- catastròfiques per a les diverses poblacions
    evitar mals majors als que puguin patir per  cells variaran molt durant l’any en funció  d’aus.
    la falta d’aliment.         del menjar que tenguin disponible a la na- Per evitar-ho, haurem de mantenir la
                      tura. La menjadora es pot tenir col·locada  nostra menjadora i el nostre abeurador ben
                      tot l’any, però no fa res si la retiram durant  nets, retirant el menjar que estigui en mal
                      l’estiu.              estat, canviant l’aigua sovint perquè sem-
                                        pre estigui neta i, de tant en tant, desinfec-
                      ABEURADORS             tant-los amb lleixiu o amb algun producte
                                        similar. També és important que el menjar
                        Una altra cosa que podem fer per  que hi posem sigui de qualitat i estigui en
                      ajudar les aus petites és proporcionar-los  bon estat, i no hi col·loquen el que pre-
                      aigua abundant durant l’estiu mitjançant  senti signes de putrefacció o presència de
                      algun abeurador que, de ben segur, se con- fongs.
                      vertirà en un imant per a moltes espècies  Si volem evitar la presència de rates i
                      d’aucells.             ratolins, o que el nostre jardí se converteixi
                        Els aucells aconsegueixen la major  en un colomer, també serà convenient anar
                      part de l’aigua que necessiten a través  retirant totes aquelles restes de menjar
                      de l’aliment, però acudeixen als llocs on  que puguin anar caient enterra. La neteja,
                      aquesta s’acumula, com basses, bassiots o  en aquests casos, és imprescindible.
                      fonts, no només per a beure-la, sino també
                      per refrescar-se i, sobretot, rentar-se i des-
                      parasitar-se donant-se banys.    AvANTATGES AFEGITS
                        La construcció d’un abeurador és tan  A pesar que la principal motivació que
                      simple com la d’una menjadora, aplicant-hi  puguem tenir per instal·lar una menjadora
                      els mateixos principis bàsics i consells. Bas- o un abeurador a ca nostra sigui la d’ajudar
                      tarà situar en un bon lloc, preferiblement  els aucells en temps de mancança, amb el
                      a l’ombra, un recipient poc profund on els  que més gaudirem, sense cap dubte, serà
                      aucells puguin ficar-se sense perill. Per fer- observant-los a plaer, sense restriccions i
                      ho, usarem algun plat o brullola que ens  còmodament des de casa. Situar-los a prop
     XISCO LLADÓ            permeti posar-hi dos dits d’aigua. Podem  d’una finestra o algun lloc que ens permeti
                                        observar els aucells de prop, sense moles-
                      facilitar l’accés dels aucells introduïnt-hi al-
    La fruita i les menjadores penjades són algunes  guna pedra que els servirà per posar-se. tar-los, amb la vista directa, l’ajuda d’uns
    alternatives per als aucells frugívors i insectí- Allò més important a l’hora de man- prismàtics o, fins i tot, d’una càmera foto-
    vors.                tenir un abeurador és que l’aigua sempre  gràfica, ens proporcionarà hores i hores de
                                        gaudi.
                      ha d’estar neta, i l’hem de canviar tantes
       Per poc que ens esforcem en mante- vegades com faci falta perquè sigui així. No  No serà gens difícil preparar l’entorn
    nir la nostra menjadora en condicions, gau- fer-ho podria provocar problemes als au- per afavorir aquesta observació, que pot
    direm amb facilitat de la visita d’espècies  cells.          ser, a més, un bon punt d’entrada a l’orni-
    comunes a les notres terres, com el gorrió               tologia per a nins i no tant nins. •
    teulader (Passer domesticus), el verderol  LA NETEJA, IMPRESCINDIBLE
    (Carduelis chloris), el pinsà (Fringilla coe-
    lebs), la mèrlera (Turdus merula), el rupit  Les menjadores i els abeuradors són
    (Erithacus rubecula), el busqueret de cap  punts d’atracció i concentració de múltiples  AGRAÏMENT
    negre (Sylvia melanocephala), el busque- aucells, cosa que fa que es magnifiquin els  Aquest article ha estat possible gràcies a la col-
    ret de capell (Sylvia atricapilla), la tórtora  efectes d’una possible malaltia. No hi són  laboració de Toni Soler.
    turca (Streptopelia decaocto), el coa-roja  rares les infeccions bacterianes ni la infes-
    de barraca (Phoenicurus ochruros), la ca- tació per fongs o àcars, que es transmeten
    dernera (Carduelis carduelis), el ferrerico  fàcilment si es donen les condicions ade-

 CONSTrUCCIÓ D’UNA MENJADOrA                                         XISCO LLADÓ
           Es tracta d’una menjadora de fusta, del tipus plataforma, molt bona de fer:
           1. El suport és un tauló, que haureu de fixar enterra, enterrant-lo, procurant que quedi perfectament vertical i amb la part superior tallada
            horitzontalment.
           2. Al tauló de suport li clavarem un, dos o quatre escaires, que serviran per subjectar la plataforma al seu lloc de forma segura. Podreu
       BIEL BErNAT trobar escaires ja fets a les fusteries i tendes de bricolatge o els podeu muntar vosaltres mateixos si teniu manya per fer-ho.
 NOTA: Podeu veure una men- 3. La plataforma estarà formada per una post amb la forma que vulguem i llistons al seu perímetre (serà més fàcil si és quadrada o rec-
 jadora d’aquest estil als jardins  tangular) per evitar que el menjar caigui al terra.
 de la Finca Pública de Galatzó, a A les fotografies podeu veure quin és el seu procés de construcció, que podeu variar en funció de les vostres necessitats o de l’espai
 Calvià.       disponible.


                                                    EB23 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16