Page 9 - Es Busqueret 23
P. 9

Quin nom més rar!    L’estornell, Sturnus vulgaris                            Per Pere J. Garcias       El nom genèric Sturnus ve del llatí szpack. La llista és llarga i encara n’hi ha  darrer apel·latiu també és adient amb la
    vulgar sturnellus i, aquest, del llatí clàssic  més. Sols en els idiomes d’arrel eslava els  seva aparença de cel estel·lat i en llengües
    sturnus, que anomenava la mateixa au.  noms varien cap a altres orígens. Cal res- d’origen germànic, com l’anglès, alemany i
    Segons Michel Desfayes (autor de diver- senyar que, en neerlandès, se l’anomena  els idiomes escandinaus, l’arrel star és pre-
    sos treballs sobre l’etimologia del nom de spreeuw, sospitosament semblant al gène- sent a molts dels noms que, així, recullen
    les aus i dels mamífers d’Europa) els mots  re Spreo (sinònim de Lamprotornis) nom  en un sol mot l’origen etimològic i l’aspecte
    amb st-r i t-r revelen un origen onomato- de diverses espècies d’estornells africans  de l’au! Un elegant i eficient estalvi lingü-
    peic. Així, el nom seria una transcripció de  com el superb (Spreo superbus) i el metàl- ístic. •
    la xerrameca dels estornells. El nom espe- lic (Lamprotornis purpureus), au exòtica
    cífic vulgaris no requereix gaire explicaci- molt comuna com a mascota i de la qual ja
    ons. L’estornell és un aucell molt conegut  hi ha força cites arreu de les Balears d’ani-
    a l’àmbit popular i des d’antic. En molts  mals escapats i naturalitzats. En basc, el
    d’idiomes, el nom vulgar és una modifica- nom és araba-zozo pikartia, probablement
    ció més o manco elaborada i adaptada a la  derivi de arabi que és el mirtil o nabiu
    fonètica de cada llengua del nom Sturnus.  (Vaccinium myrtilus). zozo significa tord i
    En castellà és estornino, en català estor- pikart és la mongeta pinta, i es podria tra-
    nell, en gallec estorniño, en portuguès es- duir com tord-del-mirtil pintat. També con-
    torinho, en italià storno, en francès etour- vé comentar que, en diversos idiomes, es
    neau, en anglès starling, en alemany star,  fa referència al favat del plomatge hivernal
    en suec stare, en danès staer i en polonès  i se l’anomena pinto o estel·lat. Aquest  CATI ArTIGUES


     I aquí, què hi veus?    què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?

       Per Pere J. Garcias    1  La gruixa del bec d’aquest hor-                      4 L’adaptació a la vida entre els
      tolà de canyet (Emberiza schoe-                       canyets situa aquesta espècie
      niclus) ens indica que es tracta de                     en avantatge enfront d’altres, ja
    la subespècie witherbyi. Actualment                    que no és un hàbitat en què visquin
    es troba en perill d’extinció a tota la                    moltes espècies granívores.
    seva àrea de distribució. A les Balears
    cria únicament a s’Albufera de Mallor-
    ca, on hi ha unes 15-20 colles.                          Es pot observar que l’exemplar
                                           5
                                             està anellat. El projecte que hi
                                            ha engegat per esbrinar perquè
    2  S’alimenta sovint de les llavors                     està desapareixent de les Balears
      del canyet (Phragmites austra-                      consta de diverses tècniques de se-
      lis) i està especialitzat també a                     guiment com l’anellament científic,
    cercar i menjar larves de papallones                     que ens permet conèixer l’edat, el
    nocturnes que viuen dins el canyet.                      sexe, l’estat físic de l’exemplar i la
    Tot i així, pot nodrir-se de moltes es-                    longevitat de l’espècie.
    pècies de plantes. De fet, molts dels
    hivernants del centre i nord d’Euro-
    pa que ens visiten es reparteixen per                     6 Aquí es pot veure l’antena de
    conreus i erms de totes les Illes i sols                     l’emissor que es col·locà a
    van als canyets a colgar-se.                           l’aucell. Aquests aparells d’alta
                                           tecnologia permeten seguir els mo-
                                           viments de l’au i així saber on i quan
    3  El dibuix del cap molt fosc amb                     s’alimenta i quines contrades empra
      les bigoteres molt marcades                       amb major freqüència. La pila dura
      ens indica que és un mascle.                      un mes aproximadament i després
    La foto està presa a l’hivern i l’ex-                  deixa d’emetre. No representa cap
    tensió del negre és un altre indici                    perill per a l’au, ja que el pes no su-
    que l’exemplar és de la subespècie                     pera els dos grams, que ve a ser un
    witherbyi, ja que els mascles de la                     deu per cent del pes de l’ocell. Està
    subespècie nominal, hivernant a les                      adherit a una ploma rectriu i, quan
    Balears, quasi no tenen gens de ne-                      fa la muda, l’animal tira la ploma
    gre al cap en plomatge hivernal.                       amb l’emissor i se n’allibera.
                                  PErE J. GArCIAS

                                                    EB23 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14