Page 13 - Es Busqueret 23
P. 13

Per no deixar escapar l’oportunitat,
    ens vàrem animar a aprofitar un dels dar- Estesa de telescopis a la coberta del Pride of Bilbao LLUíS PArPAL
    rers viatges del Pride, per unir-nos al grup
    de Gorka Ocio. En Gorka és un ornitòleg amb
    àmplia experiència en aus marines i en ceta-
    cis, que organitzava sortides per a grups a
    bord del Pride of Bilbao.
       El viatge va començar un dimecres del
    mes de setembre, amb la trobada amb la
    resta de participants, al port de Santurtzi. En
    el grup hi havia ornitòlegs de diferents punts
    d’Espanya, reunits tots amb un mateix objec-
    tiu: passar-ho bé i gaudir de la fauna marina.
    El ferri va sortir de port al migdia, així que
    encara quedaven unes hores per a la nostra
    activitat. Una vegada instal·lats als camarots
    i impacients per veure vida, ens dirigírem
    cap a la coberta, amb tot l´equipament, òp-
    tic i d´avituallament, necessari per passar el
    dia. Els telescopis ben fermats a la barana i
    ja estàvem llestos, guia en mà, per realitzar  i la identificació de la fauna marina, sobre- zona d´albiraments: els barrancs francesos,
    observacions.            tot per a ulls que hi estan poc acostumats.  pas entre les aigües pelàgiques i la platafor-
                      En moltes ocasions, les observacions són a
                                        ma continental francesa, on es produeix el
       En el vaixell també hi viatjava regular- distàncies llargues, o durant segons escas- fenomen oceanogràfic de l’aflorament, i es
    ment el grup d’investigadors membres del  sos, i cal experiència per a reconèixer una  concentra la fauna marina a causa de la pre-
    Biscay Dolphin research Programme que ha  espècie. Per això és necessari guiar-se en el  sència d´aliment.
    fet recerca de cetacis al golf de Biscaia i el  comportament i els moviments, més que en
    Canal de la Mànega d’ençà del 1995. Durant  l´aspecte del cetaci. El mateix passa amb les  Però llavors, nosaltres dormim. A
    aquest primer dia, el vaixell va sortir del port  aus marines. En aquests moments, resulta  l´alba, el sol ens troba de nou amb els te-
    i, en molt poc temps, vàrem travessar la pe- de gran ajuda la presència d´ornitòlegs més  lescopis fermats a la barana de coberta. És
                                        el segon dia, ja hem travessat els barrancs
    tita plataforma continental cantàbrica que hi  experimentats, que et donin la clau per a  i ens trobam enmig de la plataforma conti-
    ha a aquesta zona i arribàrem als barrancs  una identificació correcta.
    marins i a aigües pelàgiques (on hi ha pro-               nental francesa. Durant la jornada creuam
    funditats de més de 4000 metres). Durant  I cal estar molt atent. Si, en la llunya- aquesta àmplia plataforma, arribam al Canal
    les hores de llum, i aprofitant les bones con- nia, s´observa un núvol d´aus llançant-se a  de la Mànega i, al final del dia, al port de
                                        Portsmouth. La zona que travessam durant
                      l´aigua per pescar, cal fixar-s’hi bé, perquè
    dicions meteorològiques, vàrem poder ob- això vol dir que davall l´aigua hi ha aliment.  aquesta segona jornada és més pobre en
    servar diverses espècies de cetacis i aus ma-
    rines. Entre els cetacis hi havia el cap d´olla  Segurament, en el mar es podrà veure el  nutrients, i això se´ns fa evident perquè du-
    negre (Globicephala melaena), la balena de  moviment de les ones provocades per la  rant tot el dia no es deixa veure cap cetaci.
    Cuvier (ziphius cavirostris), l´impressionant  lluita que hi ha davall, les tonyines saltant,  En canvi, podem gaudir de diverses espècies
                                        d´aus. Fins i tot, n´hi ha que s´acosten i
                      i potser alguna aleta de dofí, mentre tots
    rorqual comú (Balaenoptera physalus), amb  junts acorralen algun banc de peixos.  sobrevolen la coberta durant llargues esto-
    el seu característic bufit alt i vertical, el ror-
    qual boreal (Balaenoptera borealis), que, a  Durant aquesta primera jornada, no- nes, com els sotelers, moment que aprofiten
    diferència de l´anterior, té un bufit més baix  més es recomptaren tres espècies d´aus:  el fotògrafs per retratar els diferents grups
    i dispers, el dofí comú (Delphinus delphis) i  soteler (Morus bassanus), espècie de la qual  d´edat.
    el dofí llistat (Stenella coeruleoalba).  es varen observar individus juvenils, de se- Entre les aus observades durant
       També vàrem poder veure altres espè- gon any, de tercer any, i també adults, la  aquesta jornada hi ha la noneta (Hydrobates
    cies marines, com el peix lluna (Mola mola),  gavina fosca (Larus fuscus) i diversos exem- pelagicus), la noneta grossa (Oceanodro-
    la tonyina vermella (Thunnus thynnus), l’es- plars de valents xàtxeros (Motacilla alba) en  ma leucorhoa), tres espècies de paràsits: el
    pectacular grumer fragata portuguesa (Phy- migració.          gros (Stercorarius skua), el paràsit cuaample
    salia physalis), i, fins i tot, una tintorera (Pri- Amb la posta de sol, arriba el moment  (Stercorarius pomarinus) i el paràsit cuapun-
                                        xegut (Stercorarius parasiticus). També es
    onace glauca).           del descans. Els fotògrafs aprofiten els últims  varen observar diferents espècies de gavi-
       Cal dir que no és gens fàcil l´albirament  raigs per capturar la imatge. Durant el ves- nes, com la gavina d´hivern (Chroicocepha-
                      pre i en la foscor, el ferri travessa la millor                                         Peix lluna, Mola mola. LLUíS PArPAL

                                         Paràssit gros, Stercorarius skua.

     Dofins comuns, Delphinus delphis .              LLUíS PArPAL            LLUíS PArPAL

                                                    EB23 - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18