Page 5 - Es Busqueret 23
P. 5

Actualitat


    Alta tecnologia

    aplicada a l’estudi

    dels moviments


    de les aus            Per Toni Muñoz

       El fenomen de la migració de les aus desper-
    tà, ja en temps immemorials, la curiositat per co-
    nèixer el per què dels canvis en l’avifauna local al
    llarg de l’any. On anaven algunes espècies després
    de la reproducció? D’on venien altres que ens acom-
    panyaven durant l’hivern o que passaven breument
    durant alguns moments de l’any?
       D’ençà que, l’any 1899, es practicaren a Di-
    namarca els primers anellaments científics de la
    història, hem pogut revelar una part important del
    misteri. El marcatge individual d’aus ha contribuït
    de forma important al coneixement a grans trets de
    la fenologia migratòria, llocs de reproducció, hiver-
    nada i aturades migratòries de moltes espècies, i,
    en menor mesura, també ha permès avançar en el
    coneixement detallat dels moviments a petita esca-
    la, dispersius o territorials, tant de les espècies mi-
    gratòries com de les sedentàries, amb la utilització
    no només d’anelles de lectura en mà, sinó també
    d’anelles i altres marques de lectura a distància.
       Algunes aplicacions tecnològiques, com el ra-
    dar, ajuden des de fa molts anys a la comprensió del
    fenomen migratori en les aus, i aporten informació
    puntual de la migració sobre la localitat on se situa
    el dispositiu. Avui dia, fins i tot permeten determi-
    nar, en alguns casos, quina és l’espècie detectada.
       Tot i això, segur que els primers anelladors
    ja somniaren poder conèixer amb detall els movi-
    ments particulars de cada un dels exemplars captu-
    rats i marcats. En l’era de les telecomunicacions i la
    miniaturització de la tecnologia, l’ornitologia dispo-
    sa d’una sèrie d’eines, en contínua evolució, que fan                          DIGITALGLOBE
    possible aquell somni.

                                                    EB23 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10