Page 6 - Es Busqueret 23
P. 6

de dispositius de seguiment, un consum
                                        energètic elevat implica, necessàriament,
                                        o bé un pes important en forma de bate-
                                        ries, o bé una autonomia limitada a pocs
                                        dies o setmanes.
                                          Els data loggers que porten geolo-
                                        calitzadors, en canvi, no requereixen cap
                                        tipus de comunicació exterior mentre van
                                        enregistrant dades, pel que presenten
                                        una autonomia molt superior, amb un pes
                                        mínim. Aquests dispositius porten un fo-
                                        toreceptor i un rellotge, i registren apro-
                                        ximadament la data i hora de la sortida i
                                        posta de sol. Aquesta informació és sufi-
                    ANA rODrIGUEz           ANA rODrIGUEz cient per calcular la posició geogràfica, tot
                                        i que, evidentment, el sistema presenta
                                        un marge d’error considerable (mitjana
                                        d’uns 200 km). Els geolocalitzadors han
                                        estat utilitzats àmpliament en els estu-
       L’ús de data loggers, per part de l’Oxford Navigation Group (Universitat d’Oxford) i
     de Skua (gabinet d’estudis ambientals) està contribuïnt a revelar els poc coneguts movi- dis de grans desplaçaments, com ara els
     ments del virot petit (Puffinus mauretanicus), una altra espècie amenaçada i, en aquest  de les aus marines oceàniques, en què
     cas, a més a més, endèmica de les Balears. S’estan utilitzant dispositius amb GPS per  es persegueix el coneixement dels grans
     registrar els moviments que els exemplars reproductors fan, en períodes de temps curts,  moviments i no és tan important l’error
     durant l’època de cria, i també altres amb geolocalitzadors, per registrar els moviments,  en desenes o fins i tot centenars de qui-
     de més llarga durada i abast, cap a la costa catalana o l’atlàntic.  lòmetres.
                                          A més del sistema de posicionament,
    Transponders            això, la seva utilització es veu limitada a  els data loggers poden incorporar altres
                      aquells casos en què les aus retornen pe- sensors que informen sobre l’activitat de
       Els xips, o PIT (Passive Integra- riòdicament a llocs on es poden tornar a  l’au (si neda, busseja o vola), la direcció del
    ted Transponders) empren la tecnologia  capturar (per exemple, els seus nius).  seu moviment (incorporen una brúixola) o
    d’identificació per radiofreqüència (RFID).               que contribueixen a millorar la fiabilitat de
    Dels sistemes comentats en aquest arti- Les dades registrades depenen dels  les localitzacions (per exemple, registrant
    cle és potser el més simple i que facilita  tipus de sensors que porti incorporats el  la temperatura de l’aigua, una informació
    menys informació, ja que únicament obté  data logger: receptors GPS, fotoreceptors,  que es pot creuar amb la subministrada
    la identificació de l’animal.    sensors de pressió, temperatura, etc.  pels satèl·lits meteorològics).
       El PIT, que s’implanta a l’au subcu- Els que incorporen receptors GPS  Hi ha data loggers de darrera ge-
    tàniament, no porta cap font d’energia (i,  permeten registrar la posició de l’au a in- neració que permeten la descàrrega de
    per això, es pot mantenir operatiu durant  tervals prefixats i amb un error de pocs  dades a través de l’establiment d’una
    molts anys). Quan la distància és sufici- metres. Tot i això, la recepció del senyal  connexió de ràdio, realitzada fins a 5 qui-
    entment curta, el lector de PIT emet una  dels satèl·lits, necessària per adquirir la  lòmetres de distància. Aquesta millora fa
    radiofreqüència que activa energètica- posició, és un procediment que implica  innecessària la recaptura de l’au per a
    ment el xip, el qual contesta i emet el seu  un consum elèctric important. I, en parlar
    codi d’identificació. Aquest sistema s’està
    emprant massivament per a la identifica-
    ció d’animals domèstics (en els cans, és
    obligatori a les Balears) i, amb les seves
    limitacions, es pot utilitzar també per a
    la identificació d’aus a menjadores, posa-
    dors, nius, etc.
       Fins ara, els PIT estan molt limitats
    per la distància mínima que hi ha d’haver
    entre el xip i el lector (com a molt, d’un
    metre) però s’està treballant en nous dis-
    positius que utilitzen freqüències de ràdio
    de la banda ultraalta i que es podrien llegir
    a distàncies de fins a 100 metres, fet que
    ampliaria les seves aplicacions (es podrien
    registrar, per exemple, les aus marcades
    que acudeixen a un carnatge per a voltors
    i altres espècies necròfagues).    JOSE´LUIS MArTíNEz

    Data loggers
       Els data loggers o enregistradors de  L’hortolà de canyet (Emberiza schoeniclus ssp. whiterby) és el passeriforme més
    dades són dispositius dissenyats per em- amenaçat de les Balears. Per millorar el coneixement sobre els seus moviments i ús del
    magatzemar dades en una memòria inter- territori a s’Albufera de Mallorca, única localitat on es reprodueix, s’està fent el segui-
    na. Les dades es recuperen connectant el  ment d’alguns exemplars equipats amb petits emissors de radio-seguiment, de només
    dispositiu a un lector específic i, per tant,  0,3 grams de pes. Observau l’emissor sobre la base de la coa, i el fil que li penja cap
    l’operació implica la recaptura de l’au. Per  avall és l’antena.

     6 - EB23
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11