Page 8 - Es Busqueret 23
P. 8

Limitacions actuals
      CATI ArTIGUES                            la principal limitació tècnica en els siste-
                                          Ara per ara, com hem vist, el pes és
                                        mes de seguiment individual. Actualment,
                                        no hi ha sistemes accessibles que perme-
                                        tin el seguiment precís i durant períodes
                                        de temps suficientment llargs dels movi-
                                        ments dels aucells petits quan fan des-
                                        plaçaments de llarga distància. Tot i això,
                                        existeixen iniciatives en el sentit d’avançar
                                        en un sistema d’aquest tipus, que perme-
                                        tria seguir des de l’espai un emissor de
                                        menys d’un gram de pes i amb una dura-
                                        da aproximada d’un mes (www.icarusiniti-
                                        ative.org). Sens dubte, es podria aportar
                                        així una informació magnífica sobre els
                                        moviments migratoris dels aucells petits.

                           L’any 2009 començàrem a uti-
      DIGITALGLOBE            litzar a Mallorca emissors de segui- Tecnologia al servei de la con-
                                        servació
                        ment Argos-GPS per al seguiment
                        detallat de dues espècies amenaça-
                                          Segurament, als propers anys as-
                        des: l’àguila peixatera (Pandion ha- sistirem a millores tecnològiques, ja sigui
                        liaetus) i la milana (Milvus milvus).  amb la millora del sistemes existents o
                        Les localitzacions amb un marge de  bé obrint línies completament noves, que
                        error mínim i a cada hora del dia  facilitaran el seguiment individual d’espè-
                        faciliten una qualitat d’informació  cies més petites, durant més temps, amb
                        increïble, impossible d’aconseguir  major precisió i a un cost econòmic més
                        amb el seguiment terrestre, i per  baix.
                        al cas de l’àguila peixatera ha estat
                        possible, a més a més, documentar  Els sistemes disponibles actualment
                        detalladament moviments de llarg  ja han aportat molt a la determinació de
                        abast, a Suècia i a Mauritània. localitats importants per a la conservació
                                        de moltes poblacions d’aus, però la pos-
                                        sibilitat d’estudiar igualment les espèci-
    remet informació sobre altura, velocitat,  gen amb 16, 17 o 18 neutrons. Aquestes  es més petites obrirà nous escenaris. Es
    direcció de desplaçament, temperatura i  variants són els isòtops, i la seva con- faran així evidents moltes necessitats de
    voltatge de l’emissor.       centració és variable (per exemple, els
                      d’hidrogen i oxigen varien amb la latitud  conservació que fins aleshores han passat
       El seguiment d’aus via satèl·lit ha  i l’època de l’any).   desapercebudes, en forma d’importants
    facilitat durant els darrers 20 anys infor-               localitats d’alimentació, hivernada, des-
    mació d’altíssima qualitat sobre el com- quan un aucell s’alimenta, incorpo- cans, etc. de les que depèn, en bona part,
    portament migratori i l’ús del territori en  ra als seus teixits els àtoms de la matèria  la conservació d’algunes espècies.
    general. Actualment hi ha més de 20.000  que consumeix. Així, l’anàlisi mitjançant  Així, confiem que els avanços en
    plataformes equipades amb sistemes de  espectròmetre dels isòtops estables d’al- tecnologia que tant hem sabut aprofitar
    localització via satèl·lit, i bona part són  guns àtoms (C, N, H, O i S), acumulats  per a explotar la natura ens podran servir
    d’aus.               als teixits (com per exemple a les plomes),  igualment per contribuir a la lluita contra
                      ens pot facilitar informació sobre les àrees
       La principal limitació d’aquest siste- del món en què l’exemplar s’ha alimentat  la pèrdua de biodiversitat. •
    ma, a més del seu elevadíssim cost econò- durant un determinat període de la seva
    mic, és, ara per ara, el pes dels emissors,  vida o època de l’any. Increïble, no?
    que restringeix la seva utilització a aus de
    més de 100 g de massa corporal.

    L’últim: anàlisi d’isòtops
                                                  El seguiment
       Tot i que és una cosa totalment di-                        via satèl·lit ha per-
    ferent, és interessant citar-lo ja que és el                      mès registrar el vol
    que s’està utilitzant actualment en l’estudi                      més llarg d’un aucell
    dels moviments de les aus. En aquest cas                        sense fer aturades. El
    no es col·loca cap dispositiu sobre l’au, i, a                     29 d’agost de 2007,
    més, no es pretén aconseguir informació                        un exemplar de cegall
    sobre els moviments futurs de l’au cap-                        de mosson coabarrat
    turada, sinó que es pot saber quins han                        (Limosa lapponica)
    estat els seus moviments en el passat.                         va partir de la penín-
                                                sula d’Avinof (Alaska
       La matèria que forma la natura està                        occidental) i després
    formada per 90 tipus d’elements químics                        de volar 11.570 km
    diferents. Tot i això, el nombre d’àtoms                      sobre l’Oceà Pacífic
    és, en realitat, molt superior, ja que, per                      va arribar a Thames
    a cada un dels elements químics existei-                        (Nova Zelanda) 8 dies
    xen variants en funció del nombre de neu-                       i 12 hores més tard.
    trons. Per exemple, trobarem àtoms d’oxi-
     8 - EB23
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13