Page 7 - Es Busqueret 23
P. 7

CATI ArTIGUES       Des de l’any 2000, el GOB utilitza a Mallorca la tècnica del radioseguiment per a
     l’estudi de la població de milana (Milvus milvus). Els 153 exemplars equipats fins ara han
     facilitat informació de molta qualitat pel que fa a l’ús del territori, i sobretot han estat fo-  TONI MUñOz
     namentals per identificar i actuar sobre les principals causes de mortalitat, que han situat
     aquesta espècie a un pas de l’extinció. Recordem que l’enverinament és responsable de
     més del 50% de la mortalitat d’aquesta espècie a Mallorca.

    descarregar les dades, però, evidentment,  Normalment el radioseguiment el  xa de telefonia per a calcular la posició,
    implica un dispositiu més gran per mor del  realitza personal especialitzat que recor- sinó només per a transmetre les dades de
    major consum energètic de l’operació.  re el territori a la recerca dels exemplars  localització registrades pel sistema GPS.
                      marcats, tot i que també es pot fer des de  Aquesta opció millora moltíssim la defini-
    Radioseguiment           l’aire amb avioneta o helicòpter (especial- ció en la localització, tot i que evidentment
                      ment útil en zones de topografia compli- planteja un major consum energètic. Hem
       El radiotracking és el sistema de  cada) o de forma automatitzada utilitzant  de dir que actualment és precisament el
    seguiment de fauna a distància més àm- una xarxa d’antenes fixes distribuïdes pel  consum elèctric (i, per tant, la necessitat
    pliament utilitzat fins avui. Es fonamenta  territori.         de bateries de suficient capacitat) el prin-
    en la localització, mitjançant un receptor  Tot i que la informació transmesa  cipal factor que limita el desenvolupament
    i una antena direccional, del senyal emès  per aquests dispositius és molt limitada,  d’aquest sistema, i, per ara, els emissors
    per un emissor de ràdio implantat a l’au.  l’emissor pot incloure sensors de movi- són encara massa grans.
    El sistema facilita així informació sobre la  ment o de mortalitat. Aquest sistema ha
    direcció en què es troba l’emissor, però  estat àmpliament utilitzat per calcular Emissors via satèl·lit
    no sobre la distància que el separa del  zones de campeig i alimentació, àmbits
    receptor. La determinació correcta de la  territorials o petits desplaçaments, però,  En aquest cas l’emissor és localitzat
    posició de l’au que porta l’emissor impli- com que la distància entre l’au i el recep- des de l’espai, mitjançant un sistema de
    carà o bé apropar-se seguint la direcció  tor s’ha de mantenir dins el rang de re- satèl·lits. El més àmpliament utilitzat és el
    indicada fins a contactar visualment amb  cepció, no és un sistema adequat per a  sistema Argos, format per 5 satèl·lits d’òr-
    l’exemplar, o bé realitzar dues lectures  seguir grans moviments com els migrato- bita polar, que per a calcular la posició de
    des de posicions diferents i dibuixar sobre  ris, i la seva utilització a zones d’orografia  l’animal marcat utilitza l’efecte Doppler,
    el mapa la intersecció de les dues direcci- accidentada és complicada.  generat quan el satèl·lit s’apropa o s’allu-
    ons (triangulació).                           nya de l’emissor. La precisió del sistema
                                        és variable i normalment les localitzacions
       La distància de recepció d’aquests  GSM            obtingudes presenten errors de desenes
    dispositius està condicionada per la po-              de quilòmetres. A més a més, el sistema
    tència d’emissió i per la topografia del  El Global System for Mobile Commu- és especialment vulnerable a les interfe-
    lloc. Els dispositius més potents, en con- nication és emprat en les comunicacions
    dicions ideals (manca d’obstacles entre  de telefonia mòbil arreu del món. La xar- rències, considerablement presents en el
                                        nostre àmbit geogràfic. No és, per tant,
    l’au i el receptor) poden ser localitzats a  xa d’antenes de telefonia repartides arreu  un sistema gaire adequat per als estudis
    més de 50 quilòmetres de distància. La  del territori transmet informació sobre la  de detall, però sí per a seguiments de
    seva durada depèn de la capacitat de les  seva localització, i així els receptors GSM  llarg abast com les migracions.
    bateries, cosa que repercuteix en el pes  poden calcular la seva posició relativa a
    de l’emissor. Així, només serà possible fer  les antenes més properes. La localització  L’aplicació al sistema de la tecnolo-
    seguiments durant diversos anys en espè- es pot remetre, igualment, utilitzant la  gia GPS contribueix notablement a millo-
    cies de mida mitjana o grossa, que poden  pròpia xarxa de telefonia mòbil. El marge  rar aquesta limitació. Així, en el sistema
    portar emissors de 20 o més grams sense  d’error d’aquest sistema arriba a mínims  Argos-GPS no s’utilitza el sistema Argos
    problemes apreciables (s’ha establert que  de 50 metres en funció de la tècnica utilit- per a calcular la posició, sinó només per
    el pes de l’emissor no ha de superar el 5%  zada, tot i que habitualment se situa entre  a transmetre les dades generades pel re-
    del pes de l’au). Hi ha emissors de radi- els 200 metres a zones urbanes i els 4  ceptor GPS. Les dades facilitades així pre-
    oseguiment alimentats fotovoltaicament,  quilòmetres a zones rurals.  senten errors normalment per davall dels
    tot i que el seus resultats no són òptims  A més d’altres sensors, la unitat  10 metres i fan el sistema molt adequat
    i, en conseqüència, la seva aplicació no                fins i tot per a estudis de detall en l’ús del
    s’ha estès.             GSM pot ésser dotada d’un receptor GPS.  territori. A més de la posició, el sistema
                      D’aquesta forma no s’utilitzaria la xar-
                                                    EB23 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12