Page 6 - Es Busqueret 24
P. 6

els peixos submergeix el cap diverses ve-
                                        gades fins que localitza una presa i, pos-
                                        teriorment, es capbussa amb un petit salt
                                        a la superfície de l’aigua per a perseguir-
                                        la, propulsant-se amb les potes palmades,
                                        estirant el coll i, finalment, capturant-
                                        la amb el seu potent bec acabat en un
                                        agut ganxo. Captura les preses petites en
                                        el fons i les consumeix immediatament,
                                        mentre que els peixos de major mida els
                                        du a la superfície, on pot manipular-los
                                        més còmodament. Aquestes immersions
                                        solen arribar fins als 30 metres i poden
                                        durar alguns minuts. Actualment, no es
                                        coneix la composició de la dieta d’aquesta
                                        espècie a l’arxipèlag, si bé tot indica que
                                        captura decàpodes i peixos de diferents
                                        mides, majoritàriament de la família dels
      OLIVER MARTíNEZ                           en la seva dieta a causa de canvis a les
                                        làbrids. Pot haver variacions estacionals
                                        àrees d’alimentació. Tot i que es tracta
                                        d’un aucell amb una àmplia flexibilitat a
                                        l’hora d’escollir zones per alimentar-se, a
                                        les Balears probablement deu pescar de
    queden relegades a la costa de València i  polls una vegada han abandonat els nius  forma predominant a les praderies de po-
    de Catalunya, amb tan sols 25 i 41 pare- i durant el seu primer any. Cal recordar  sidònia, on troba una disponibilitat impor-
    lles, respectivament.        que l’èxit reproductor sembla estar asso- tant de preses.
                      ciat a les condicions atmosfèriques, espe-
       La fenologia reproductiva del corb  cialment la pluja i el vent, que arriben a  Aquesta espècie és present durant
    marí se caracteritza per presentar una  incidir en el desenvolupament dels polls,  tot l’any a les Balears, si bé hi ha un flux
    gran asincronia entre les colònies i fins i  motiu pel qual es poden donar importants  d’exemplars entre les illes i la costa penin-
    tot entre les parelles d’una mateixa colò- fluctuacions interanuals segons les condi- sular, especialment quan finalitza el perío-
    nia. Les primeres postes tenen lloc durant  cions que es presentin. En determinades  de reproductor. Aquesta dispersió sembla
    el mes de desembre - són molt excepcio- circumstàncies, alguns adults opten per  que és més acusada en els joves de primer
    nals abans d’aquesta data - però és entre  agafar-se anys sabàtics quan no presen- any, que realitzen moviments dispersius
    gener i març quan se’n produeix la major  ten les condicions físiques necessàries per  de llarga distància, tant entre illes com
    part i, en menor grau, durant l’abril, i les  assumir la nidificació. Aquesta pot ser una  cap a la costa llevantina, concretament
    més tardanes poden donar-se al maig i  de les causes perquè els censos de repro- cap a Catalunya i València. Actualment es
    juny. Una sèrie d’estudis apunten que les  ductors pateixen variacions interanuals.  desconeix la magnitud de la fracció de po-
    condicions atmosfèriques condicionen el  Per això, aquests descensos poblacionals  blació de les Balears que realitza aquests
    començament del període de cria. A les  no haurien de ser atribuïts, sistemàtica- desplaçaments, tant de joves emancipats
    Balears, nidifica a penya-segats marins  ment, a una mortaldat de reproductors,  com d’adults. Malgrat aquestes dispersi-
    inaccessibles i als illots propers. La dis- sinó que també podrien ser deguts a con- ons, la majoria dels exemplars retornen a
    ponibilitat de llocs per a la nidificació a  dicions adverses durant l’hivern que hagin  les seves colònies per criar i mostren una
    les Balears no suposa un factor limitant,  impedit arribar a un nivell òptim de reser- elevada filopàtria.
    gràcies a una orografia concordant amb  ves energètiques a una part de la població
    els requeriments ecològics d’aquesta es- per afrontar el període reproductor.  Es possible que la millora de les po-
    pècie. La major part dels nius s’ubica a             blacions reproductores d’aquest corb marí
    cornises de penya-segats marins, i, en  Quant a l’alimentació, és una au  en el litoral mediterrani peninsular sigui
    menor mesura, a l’interior de petites ca- principalment piscívora. Per a localitzar  a causa del paper que pot estar desen-
    vitats i davall grans blocs. També situen
    els seus nius davall d’arbusts, a algunes
    colònies assentades a illots i a determi-
    nats penya-segats i talussos costaners.
    Els corbs marins disputen per les zones de
    nidificació més adequades i són els adults
    experimentats els que arriben abans a les
    colònies per ocupar aquestes localitats,
    per la qual cosa els joves queden rele-
    gats als pitjors emplaçaments. Construei-
    xen nius d’estructura voluminosa i sòlida
    majoritàriament amb materials vegetals
    disponibles a les proximitats. La posta és
    normalment de tres ous i el període d’in-
    cubació dura aproximadament uns trenta
    dies. Alguns resultats obtinguts a les Ba-
    lears sobre l’èxit reproductor mitjançant el
    seguiment de nius, mostren que es dóna
    un major fracàs en l’eclosió dels ous que
    en la supervivència dels polls, entre l’eta- TONI MUñOZ
    pa d’eclosió i l’emancipació; si bé es des-
    coneix el grau de supervivència d’aquests

     6 - EB24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11