Page 10 - Es Busqueret 29
P. 10

TONI MUñOz


                                               Tord, Turdus philomelos


       Un interessant treball d’Antoni Bar- més, augmenta: entre 1995 i 2009 cres- regió Bàltica (Letònia, Lituània, Estònia i
    celó, (2009) aporta multitud de dades  qué un 7% el nombre de caçadors a la  Polònia) on sols un 0,4% caça. Per contra
    d’interès, de les quals n’exposam algu- part forana de Mallorca. Pel que fa a per- als països nòrdics estarien per sobre, amb
    nes: el nombre de llicències per hectàrea  centatge de població caçadora a les Illes,  4 de cada 100 persones caçadores, que
    a les Illes per exemple, és de 4,72. De les  arribaria al 3%. La comparació respecte  arriben al 8,4% a Irlanda. La densitat més
    17 autonomies, sols ens trobam davant  al conjunt d’Europa (amb un 1,2%) indi- gran d’Europa es registra a Malta amb 47,4
    Madrid, amb una taxa de 4,77. Ambdues  ca que ens trobaríem bastant per sobre  caçadors per km2, el que multiplica per 10
    tenen una gran densitat poblacional. Les  de la mitjana mediterrània (Xipre, Grècia,  la taxa de les nostres illes. Recordem que
    Illes idò, són la segona comunitat amb  Malta, Portugal, França, Espanya i Itàlia)  Malta té la mida del terme de Llucmajor.
    més caçadors per hectàrea, xifra que, a  que tendria un 2%. Molt lluny se situa la  Allà, una de cada 27 persones caça.
                                          A les Illes Balears es caça molt o
                                        poc? hi ha massa caçadors, pocs? és as-
                                        sumible el seu impacte sobre les diverses
                                        poblacions cinegètiques? i sobre d’altres
                                        no cinegètiques? es gestiona la caça d’una
                                        forma científica o política? quin és el criteri
                                        que regula l’ordre de vedes? ha de can-
                                        viar? Correspon al curiós lector d’Es Bus-
                                        queret cercar-les, si ho vol, i si pot. •


                                          (*) Xibiu: xiulet que es posa a la boca
                                        i serveix per imitar cants i reclams de tords
                                        (Mallorca). () El Xibiu, segons el DCVB, tam-
                                        bé és un enginy per caçar tords consistent en
                                        un arbust o conjunt de branques amb ramera,
                                        que es posa entre la ramera d’un arbre més
                                        gran, i conté diversos brins d’espart enviscats;
                                        el caçador atreu amb un reclam els tords, els
                                        quals es llancen damunt l’arbre i queden aga-
                                        fats (Mallorca).

                                        Bibliografia:
                                        Barceló Adrover, Antoni. La caça a Mallorca.
                                        Mallorca: Conselleria de medi Ambient del Go-
                                        vern de les Illes Balears, 2009.
                                        Els Tords, aucells d’hivern. Conselleria de Medi
                                        Ambient, 2002.
                                        Revista Trofeo, Madrid, núm, 402 (2003).
                                        Olaizola. I. Más de 26.000 cazadores abrirán la
                                        temporada de caza menor mañana. Diario de
                                        Mallorca. 11 octubre 2008.
                                      RAFEL MAS
     10 - EB29
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15